Photo Photo Photo
Home  //  Activities

 

ข้อมูลการพัฒนาบุคลากร ปีงบประมาณ 2560 

                                                                 

                * งานมหกรรมความรู้ "NIDA Knowledge Forum 2017" วันอังคารที่ 4 กรกฎาคม 2560 ณ ห้องดร.สมศักดิ์ และคุณหญิงปัทมา ลีสวัสดิ์ตระกูล ชั้น 2 อาคารสยามบรมราชกุมารี และ มหกรรมการจัดแสดงข่าวสารความรู้ Knowledge Studio ณ โถงชั้น G อาคารสยามบรมราชกุมารี  เวลา 09.00-16.00 น.                                                                                               

 

                * ประชุมเตรียมความพร้อม การขับเคลื่อน AUN-QA ครั้งที่ 1หัวข้อ "การนำเสนอข้อมูล/กระบวนการ AUN-QA หมวด 6 -     11 และ ELO ของหลักสูตร" ของกองแผนงาน วันพฤหัสบดีที่ 27ตุลาคม 2559เวลา 09.30-16.00น. ณ ห้องประชุมอินทรภูวศักดิ์ ชั้น 8อาคารนราธิปพงศ์ประพันธ์                                                         

                นางสาวชนิษฐา     ทิพยมนตรี

                นางภัทรวรรณ       ทองเปลว                               

                                                                               

                *ประชุมเตรียมความพร้อม การขับเคลื่อน AUN-QA ครั้งที่ 1หัวข้อ "การนำเสนอข้อมูล/กระบวนการ AUN-QA หมวด 6 - 11 และ ELO ของหลักสูตร" ของกองแผนงาน วันพฤหัสบดีที่ 3พฤศจิกายน 2559เวลา 08.30-16.30น. ณ ห้อง 3001ชั้น 3               อาคารนวมินทราธิราช                                                  

                นางเรณู  การะเกตุ                               

                นางสาวชนิษฐา     ทิพยมนตรี                                             

                นางภัทรวรรณ       ทองเปลว                               

                                                                               

                *โครงการสัมมนาชี้แจงการตรวจสอบภายใน รุ่นที่ 4ของกรมบัญชีกลาง วันที่ 28-29พฤศจิกายน 2559ณ ห้องประชุม 1ชั้น 7กรมบัญชีกลาง                                                     

                นางสาวชนิษฐา     ทิพยมนตรี                                             

                นางภัทรวรรณ       ทองเปลว                               

                                                                               

                *โครงการศักยภาพผู้ตรวจสอบภายในของส่วนราชการ ในหัวข้อวิชา "ดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม (Digital Economy)" ของกรมบัญชีกลาง รุ่นที่ 1วันที่ 2ธันวาคม 2559ณ ห้องประชุม 1ชั้น 7 (อาคารใหม่) กรมบัญชีกลาง            

นางสาวชนิษฐา     ทิพยมนตรี                                             

                                                                               

                *โครงการส่งเสริมและพัฒนาความก้าวหน้าในอาชีพของบุคลากรสายสนับสนุน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560หลักสูตร                "เทคนิคการเขียนคู่มือปฏิบัติงาน" รุ่นที่ 2เดือนมกราคม - เมษายน 2560เวลา 13.00-16.00น.                                                 

                นางภัทรวรรณ       ทองเปลว                               

                                                                               

                *อบรมหลักสูตรประกาศนียบัตรผู้ตรวจสอบภายในภาครัฐ (Certified Government Internal Auditor-CGIA) ประจำปีงบประมาณ           พ.ศ. 2560หลักสูตร Fundamental ของกรมบัญชีกลาง ระหว่างวันที่ 11-22มกราคม 2560ณ โรงแรมเดอะทวิน ทาวเวอร์                                                       

                นางสาวเพไนย      โชคชัยพัฒนา       

                นายนครินทร์          ขำประสิทธิ์            

                                                                                                                                               

                *ประชุมการตรวจข้อมูลและกระบวนการ AUN-QA หมวด 10 - 11รอบที่ 1และเข้าร่วมประชุมเตรียมความพร้อม การตรวจประเมินคุณภาพ (ก.พ.ร.) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559ของกองแผนงาน วันจันทร์ที่ 23มกราคม 2560เวลา 13.00-16.30น.ณ ห้องประชุมอินทรภูวศักดิ์ ชั้น 8อาคารนราธิปพงศ์ประพันธ์                                                         

                นางเรณู  การะเกตุ                               

                นางสาวชนิษฐา     ทิพยมนตรี                                             

                                                                               

                *อบรมหลักสูตรประกาศนียบัตรผู้ตรวจสอบภายในภาครัฐ (Certified Government Internal Auditor-CGIA) ประจำปีงบประมาณ           พ.ศ. 2560หลักสูตร Intermediate ด้าน Consulting ของกรมบัญชีกลาง ระหว่างวันที่ 21-26กุมภาพันธ์ 2560 ณ โรงแรมเดอะทวิน ทาวเวอร์                                                  

                นางสาวกนกวรรณ เขียนสุวรรณ์         

                                                                               

                                                                               

                *โครงการประชุมชี้แจงหลักเกณฑ์รางวัลองค์กรที่มีความเป็นเลิศในการบริหารจัดการด้านการเงินการคลัง ครั้งที่ 4 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560ของกรมบัญชีกลาง วันพฤหัสบดีที่ 2มีนาคม 2560เวลา 09.00-15.00น. ณ ห้องแกรนด์บอลรูม ชั้น 3โรงแรม ดิ เอมเมอรัลด์ ถนนรัชดาภิเษก กรุงเทพมหานคร                                                  

                นางเรณู  การะเกตุ                               

                นางสาวอุรสา        แสงแก้ว                                 

                                                                               

                *ประชุมเตรียมความพร้อมการพัฒนาระบบงานคุณภาพตามเกณฑ์ EdPEx/TQA/AUA-QA ครั้งที่ 1หัวข้อ "กระบวนการที่สำคัญ" ของกองแผนงาน วันอังคารที่ 7มีนาคม 2560เวลา 08.30-16.30น. ณ ห้อง 201ชั้น 2อาคารสยามบรมราชกุมารี                                               

                นางเรณู  การะเกตุ                               

                นางสาวชนิษฐา     ทิพยมนตรี                                             

                                                                               

                *อบรม "Rebranding" ของกองงานผู้บริหาร กลุ่มงานสื่อสารองค์การและกิจกรรมเพื่อสังคม วันพฤหัสบดีที่ 9มีนาคม 2560เวลา 13.30น. ณ ห้อ 3003ชั้น 3อาคารนวมินทราธิราช                                                        

                นางสาวกนกวรรณ เขียนสุวรรณ์                                         

                                                                               

                *อบรมหลักสูตรประกาศนียบัตรผู้ตรวจสอบภายในภาครัฐ (Certified Government Internal Auditor-CGIA) ประจำปีงบประมาณ           พ.ศ. 2560หลักสูตร Advance ด้าน Information Technology ของกรมบัญชีกลาง ระหว่างวันที่ 30มีนาคม - 2เมษายน 2560ณ โรงแรมนารายณ์ สีลม                                                           

                นางสาวชนิษฐา     ทิพยมนตรี             

                นางสาวรจเรศ       ลาภานิกรณ์                          

                นางภัทรวรรณ       ทองเปลว

                                                                                                                                               

                *อบรมหลักสูตร การเบิกค่าใช้จ่ายในการเดินทาง ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมฯ และค่าใช้จ่ายในการบริหารงานของส่วนราชการ ของกองคลังและพัสดุ วันที่ 4เมษายน 2560เวลา 08.30-16.30น. ณ ห้องดร.สมศักดิ์ และคุณหญิงปัทมา ลีสวัสดิ์ตระกูล ชั้น 2อาคารสยามบรมราชกุมารี                                               

                นางสาวรเจรศ       ลาภานิกรณ์                                          

                นางภัทรวรรณ       ทองเปลว                               

                นางสาวกนกวรรณ เขียนสุวรรณ์                                         

                นางสาวเพไนย      โชคชัยพัฒนา                                       

                นายนครินทร์          ขำประสิทธิ์                                            

                                                                               

                *โครงการอรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตร "เทคนิคการสอนงานและการให้คำปรึกษา" สำหรับผู้บริหารระดับต้น ประจำปีงบประมาณ 2560 ของกองแผนงาน วันที่ 21เมษายน 2560ณ ห้อง 404ชั้น 4อาคารสยามบรมราชกุมารี                                                 

                นางสาวชนิษฐา     ทิพยมนตรี                                             

                                                                               

                *สัมมนาเชิงปฏิบัติการ เรื่อง "กระบวนการทำงานที่สำคัญ เพื่อมุ่งสู่องค์กรแห่งความเป็นเลิศ" (SMART Work Process: Progress to High Performance Organization) ของกองแผนงาน วันที่ 27-28เมษายน 2560ณ ลำพวา อัมพวา รีสอร์ท จังหวัดสมุทรสงคราม                                                               

                นางสาวชนิษฐา     ทิพยมนตรี                                             

                นางสาวรจเรศ       ลาภานิกรณ์                                          

                                                                               

                *อบรมหลักสูตรประกาศนียบัตรผู้ตรวจสอบภายในภาครัฐ (Certified Government Internal Auditor-CGIA) ประจำปีงบประมาณ           พ.ศ. 2560หลักสูตร Comprehensive ของกรมบัญชีกลาง ระหว่างวันที่ 29พฤษภาคม - 7มิถุนายน 2560                                                           

                นางสาวชนิษฐา     ทิพยมนตรี             

                                                                                

 

            smiley โครงการอบรมหัวข้อ "เรียนรู้เกณฑ์ AUN-QA หมวด 6-11 (ครั้งที่ 1)" วันอังคารที่ 11 ตุลาคม 2559

เวลา 08.30น.-16.30น. ณ ห้อง 3003 ชั้น 3 อาคารนวมินทราธิราช

 

                       นางเรณู   การะเกตุ          ผู้อำนวยการสำนักงานตรวจสอบภายใน

                       นางสาวชนิษฐา   ทิพยมนตรี       นักตรวจสอบภายในชำนาญการ

                       นางภัทรวรรณ   ทองเปลว    นักตรวจสอบภายในปฏิบัติการ

 

smiley โครงการอบรมหัวข้อ "ข้อมูลและกระบวนการ AUN-QA หมวด 6-11" วันพฤหัสบดีที่ 3 พฤศจิกายน 2559

เวลา 08.30น.-16.30น. ณ ห้องประชุมจีระ บุญมาก ชั้น 3 อาคารสยามบรมราชกุมารี                       

 

                       นางเรณู   การะเกตุ          ผู้อำนวยการสำนักงานตรวจสอบภายใน

                       นางสาวชนิษฐา   ทิพยมนตรี       นักตรวจสอบภายในชำนาญการ

                       นางภัทรวรรณ   ทองเปลว    นักตรวจสอบภายในปฏิบัติการ

 

smileyโครงการศึกษาดูงานด้านการบริหารทรัพยากรบุคคลตามเกณฑ์คุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ (Public Sector Management Quality Award : PMOA) วันศุกร์ที่ 28 ตุลาคม 2559  เวลา 09.00น.-16.00น. ณ กรมสุขภาพจิต กระทรวงสาธารณสุข และกรมการพัฒนาชุมชน กระทรวงมหาดไทย

 

                         นางเรณู   การะเกตุ          ผู้อำนวยการสำนักงานตรวจสอบภายใน

                         นางสาวชนิษฐา   ทิพยมนตรี       นักตรวจสอบภายในชำนาญการ

 

 

ข้อมูลการพัฒนาบุคลากร ปีงบประมาณ 2559 

                                                            

smileyฝึกปฏิบัติการใช้ระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ (e-document) ใหม่ ของกลุ่มงานสารบรรณ ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ 2ชั้น 9อาคารสยามบรมราชกุมารี จำนวน 9 วัน

                1.    4 พ.ย. 58       13.30-16.00                                        

                2.  12 พ.ย. 58       13.30-16.00                                        

                3.  18 พ.ย. 58       13.30-16.00                                        

                4.  23 พ.ย. 58       13.30-16.00                                        

                5.    3 ธ.ค. 58       13.30-16.00                                        

                6.    9 ธ.ค. 58       13.30-16.00                                        

                7.   17 ธ.ค. 58       13.30-16.00                                        

                8.   24 ธ.ค. 58       13.30-16.00                                        

                9.   29 ธ.ค. 58       13.30-16.00          

                              

               นางภัทรวรรณ       ทองเปลว                               

               นางสาววลัยพร     มะมูฮำหมัด                                           

                                                                               

 smileyโครงการเสริมสร้างศักยภาพการตรวจสอบภายในของกระทรวงศึกษาธิการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559ของกระทรวงศึกษาธิการ ระหว่างวันที่ 9-13พฤศจิกายน 2558ณ โรงแรมริเวอร์ไซด์ กทม.

               

                นางภัทรวรรณ       ทองเปลว                               

                นางสาวรัตติยา      ซื่อสัตย์  

                                                                               

smileyอบรมโครงการเพิ่มผลสัมฤทธิ์ผู้ตรวจสอบภายในภาครัฐสู่วิชาชีพ ของกรมบัญชีกลาง ระหว่างวันที่ 17-18ธันวาคม 2558 ณ ห้องประชุมดำริอิสรานุวรรต ชั้น 2สำนักงานตรวจเงินแผ่นดิน (สตง.)

 

                นางเรณู  การะเกตุ                               

                                                                               

smileyโครงการพัฒนาระบบงานคุณภาพตามเกณฑ์ EdPex/TQA "หมวด 2การวางแผนเชิงกลยุทธ์ (Strategic Planning)"ของกองแผนงาน วันศุกร์ที่ 8มกราคม 2559เวลา 08.30-16.30น. ณ ห้อง 201ชั้น 2อาคารสยามบรมราชกุมารี

              

                นางเรณู  การะเกตุ                               

                นางสาวชนิษฐา     ทิพยมนตรี                                             

                นางสาวรัตติยา      ซื่อสัตย์                                  

                                                                               

smiley โครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการศาสตร์และศิลป์ KM : Human KM และการศึกษาดูงาน ณ โรงพยาบาลบ้านแพ้ว(องค์การมหาชน) จังหวัดสมุทรสาคร ของกองบริหารทรัพยากรบุคคล ระหว่างวันที่ 3-5กุมภาพันธ์ 2559ณ บ้านอัมพวารีสอร์ท แอนด์ สปา จังหวัดสมุทรสาคร                               

             

                นางสาวรัตติยา      ซื่อสัตย์                                  

                นางสาวกนกวรรณ เขียนสุวรรณ์                                         

                                                                               

 smileyโครงการอบรมหลักสูตร ประกาศนียบัตรผู้ตรวจสอบภายในภาครัฐ (CGIA) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559หลักสูตรFundamental ของกรมบัญชีกลาง  ระหว่างวันที่ 8-17กุมภาพันธ์ 2559ณ โรงแรมเดอะทวิน ทาวเวอร์ 

 

                นางสาวรัตติยา      ซื่อสัตย์  

                นางสาวกนกวรรณ เขียนสุวรรณ์         

                                                                                               

smileyโครงการอบรมหลักสูตร แนวปฏิบัติเกี่ยวกับการเบิกงบเงินอุดหนุน รายการค่าใช้จ่ายดำเนินงานโครงการวิจัย

ของสำนักงานตรวจสอบภายในและกองคลังและพัสดุ วันพฤหัสบดีที่ 25กุมภาพันธ์ 2559ณ ห้องประชุม

ดร.สมศักดิ์และคุณหญิงปัทมา  ลีสวัสดิ์ตระกูล                                

        

                นางเรณู  การะเกตุ                               

                นางสาวชนิษฐา     ทิพยมนตรี                                             

                นางสาวรจเรศ       ลาภานิกรณ์                                          

                นางภัทรวรรณ       ทองเปลว                               

                นางสาวรัตติยา      ซื่อสัตย์                                  

                นางสาวกนกวรรณ เขียนสุวรรณ์                                       

                นางสาววลัยพร     มะมูฮำหมัด                                           

                                                                               

smiley โครงการพัฒนาระบบงานคุณภาพตามเกณฑ์ EdPex/TQA "หมวด 4การวัด การวิเคราะห์ และการจัดการความรู้(Measurement,Analysis and Knowledge Management)" ระดับสถาบัน ของกองแผนงานวันพฤหัสบดีที่ 3มีนาคม 2559เวลา 13.30-16.30น. ณ ห้องประชุมอินทรภูวศักดิ์ ชั้น 8อาคารสยามบรมราชกุมารี

               

                นางเรณู  การะเกตุ                               

                นางสาวชนิษฐา     ทิพยมนตรี                                             

                นางสาวรจเรศ       ลาภานิกรณ์                                             

                                                                               

smiley โครงการเข้าใจสากล  เข้าใจการสื่อสารข้ามวัฒนธรรม ของกองบริหารทรัพยากรบุคคล วันจันทร์ที่ 7มีนาคม 2559 ณ ห้อง 701ชั้น 7อาคารสยามบรมราชกุมารี  

 

                นางภัทรวรรณ       ทองเปลว                               

                นางสาวกนกวรรณ เขียนสุวรรณ์                                        

                                                                               

smiley  โครงการ "เครือข่ายการจัดการความรู้นักตรวจสอบภายในระหว่างมหาวิทยาลัย" ของมหาวิทยาลัยศิลปากรวันที่ 7-8มีนาคม 2559ณ ห้องประชุมนริศนานุวัตติวงศ์ ชั้น 4สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยศิลปากร ตลิ่งชัน

 

 

                นางสาวชนิษฐา     ทิพยมนตรี                                             

                นางสาวรจเรศ       ลาภานิกรณ์                                          

                                                                             

smiley  อบรม "หลักการสำคัญในการยกร่างระเบียบ ข้อบังคับของสถาบัน และวิธีปฏิบัติที่มหาวิทยาลัยควรทราบ" ของกองงานผู้บริหารวันที่ 16มีนาคม 2559เวลา 13.30-16.30น. ณ ห้อง 3001 ชั้น 3 อาคารนวมินทราธิราช

 

                นางเรณู  การะเกตุ                               

                นางสาวชนิษฐา     ทิพยมนตรี                                             

                นางสาวรจเรศ       ลาภานิกรณ์                                          

                                                                               

smiley โครงการพัฒนาผู้ตรวจสอบภายในภาครัฐ ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ ของกรมบัญชีกลาง ระหว่างวันที่ 28-29มีนาคม 2559 ณ ห้องประชุม ชั้น 1โรงแรมนารายณ์ ถนนสีลม กทม. 

 

                นางสาวรัตติยา      ซื่อสัตย์                                  

                                                                               

smiley อบรมเชิงปฏิบัติการ "การใช้งานโปรแกรม Microsoft Office 2016เพื่อการเรียนและการทำงาน และโปรแกรม Microsoft Office 365เบื้องต้น"  ของสำนักเทคโนโลยีสารสนเทศ วันที่ 29 มีนาคม 2559เวลา 09.00-16.00น.ณ ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ 2ชั้น 9อาคารสยามบรมราชกุมารี

               

                นางสาวกนกวรรณ เขียนสุวรรณ์                                         

                นางสาววลัยพร     มะมูฮำหมัด                                           

                                                                               

smiley  เข้าร่วมงานประชุมวิชาการ ประจำปี 2559เรื่อง "นิด้า 5ทศวรรษกับการพัฒนาอย่างยั่งยืน"

NIDA's Legacy: A 5-Decade Focus on Sustainable Development วันที่ 31มีนาคม 2559 เวลา 09.00-17.00น.ณ หอประชุมเฉลิมพระเกียรติ 6 รอบพระชนมพรรษา

      

                นางเรณู  การะเกตุ                               

                นางสาวชนิษฐา     ทิพยมนตรี                                             

                นางสาวรจเรศ       ลาภานิกรณ์                                          

                นางสาวภัทรวรรณ ทองเปลว                               

                นางสาวรัตติยา      ซื่อสัตย์                                  

                นางสาวกนกวรรณ เขียนสุวรรณ์                                         

                นางสาววลัยพร     มะมูฮำหมัด                                           

                นางอนุดา               ห้องหาญ                               

                                                                               

smiley  สัมมนาเชิงปฏิบัติการเรื่อง "การคิดเชิงระบบและการบริหารด้วยข้อมูลเพื่อมุ่งสู่ความเป็นเลิศ" ของกองแผนงานวันที่ 7- 8เมษายน 2559ณ โรงแรมโนโวเทล หัวหิน ชะอำบีช รีสอร์ท แอนด์ สปา จังหวัดเพชรบุรี

               

                นางสาวรจเรศ       ลาภานิกรณ์                                          

                นางภัทรวรรณ       ทองเปลว                               

                                                                               

smiley หลักเกณฑ์การมอบรางวัลองค์กรที่มีความเป็นเลิศในการบริหารจัดการด้านการเงินการคลัง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 ของกรมบัญชีกลาง วันที่ 18เมษายน 2559เวลา 09.00-15.00น. ณ ห้อง Mayfair Grand Ballroom ชั้น 11 โรงแรม เดอะ เดอร์เคลีย์ ประตูน้ำ กทม.                       

 

                นางเรณู  การะเกตุ                               

                                                                               

smiley อบรมหลักสูตร "การบริหารงานพัสดุด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์" รุ่นที่ 4ของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรีระหว่างวันที่ 20-21เมษายน 2559ณ ห้องบอลรูม (ชั้น 1) โรงแรมนารายณ์  ถนนสีลม กรุงเทพมหานคร

 

                นางสาวรจเรศ       ลาภานิกรณ์          

                นางสาวภัทรวรรณ ทองเปลว                                                                

                                                                               

smiley โครงการพัฒนาระบบงานคุณภาพตามเกณฑ์ EdPex/TQA "หมวด 5บุคลากร" ระดับสถาบัน ของกองแผนงานวันที่ 2พฤษภาคม 2559เวลา 13.30-16.30น. ณ ห้องประชุมอินทรภูวศักดิ์ ชั้น 8อาคารนราธิปพงศ์ประพันธ์

 

                นางเรณู  การะเกตุ                               

                นางสาวชนิษฐา     ทิพยมนตรี                                             

                                                                               

smiley  โครงการประเมินศักยภาพบุคลากรเพื่อการพัฒนา (NIDA Assessment Center) ของกองบริหารทรัพยากรบุคคลวันที่ 10พฤษภาคม - 17มิถุนายน 2559สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์

 

                นางสาวชนิษฐา     ทิพยมนตรี                                             

                                                                               

smiley  โครงการพัฒนาระบบงานคุณภาพตามเกณฑ์ EdPex/TQA ครั้งที่ 6 "หมวด 5บุคลากร"  ของกองแผนงาน วันที่ 19พฤษภาคม 2559เวลา 08.30-16.30น. ณ ห้อง 201ชั้น 2อาคารสยามบรมราชกุมารี

              

                นางเรณู  การะเกตุ                               

                นางสาวชนิษฐา     ทิพยมนตรี                                             

                                                                               

smiley โครงการอบรมเกณฑ์คุณภาพสำหรับการพัฒนาองค์การสู่สากล (AUN-QA) ของกองบริหารทรัพยากรบุคคล วันที่ 26พฤษภาคม 2559 เวลา 09.00-16.00น. ณ ห้อง301ชั้น 3อาคารนวมินทราธิราช

 

                นางสาวชนิษฐา     ทิพยมนตรี                                             

                                                                               

smiley โครงการอบรมหลักสูตร ประกาศนียบัตรผู้ตรวจสอบภายในภาครัฐ (CGIA) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559หลักสูตรAdvance ด้าน Consulting ของกรมบัญชีกลาง  ระหว่างวันที่ 27พฤษภาคม - 3มิถุนายน 2559 ณ โรงแรมเดอะทวิน ทาวเวอร์   

                                          

                นางสาวชนิษฐา     ทิพยมนตรี             

                นางสาวรจเรศ       ลาภานิกรณ์

                นางภัทรวรรณ       ทองเปลว               

                                                                 

smiley โครงการพัฒนาระบบงานคุณภาพตามเกณฑ์ EdPex/TQA "หมวด 1การนำองค์การ และแผนพัฒนาองค์การในระยะ 3ปี"  ของกองแผนงาน วันที่ 7มิถุนายน 2559เวลา 13.30-16.30น. ณ ห้องประชุมอินทรภูวศักดิ์ ชั้น 8อาคารนราธิปพงศ์ประพันธ์

 

                นางเรณู  การะเกตุ                               

                นางสาวชนิษฐา     ทิพยมนตรี                                             

                                                                               

smiley โครงการประชุมสัมมนาเชิงวิชาการของ ค.ต.ป. ประจำกระทรวงกับผู้บริหารกระทรวงศึกษาธิการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 ของสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ วันที่ 9มิถุนายน 2559ณ โรงแรมมิราเคิล แกรนด์ คอนเวชั่น กทม.                              

 

                นางเรณู  การะเกตุ                                               

                นางสาวชนิษฐา     ทิพยมนตรี                                                                                             

                                                                               

smiley โครงการพัฒนาระบบงานคุณภาพตามเกณฑ์ EdPEx/TQA "การประเมินตนเอง (SA : Self Assesment)" ระดับสถาบันของกองแผนงาน วันที่ 23มิถุนายน 2559เวลา 09.00-12.00น. ณ ห้องประชุมอินทรภูวศักดิ์ ชั้น 8อาคารนราธิปพงศ์ประพันธ์

 

                นางเรณู  การะเกตุ                               

                นางสาวชนิษฐา     ทิพยมนตรี                                             

                                                                               

smiley โครงการพัฒนาทักษะการสื่อสารภาษาอังกฤษเพื่อการปฏิบัติงาน NIDA English Camp 2016ของกองบริหารทรัพยกรบุคคลวันที่ 29-20มิถุนายน 2559ณ เซ็นทารา คิว รีสอร์ท จังหวัดระยอง

 

                นางสาวกนกวรรณ เขียนสุวรรณ์                                         

                                                                               

smileyโครงการพัฒนาระบบงานคุณภาพตามเกณฑ์ Edpex/TQA ครั้งที่ 7 "หมวด 1การนำองค์การ" ของกองแผนงานวันที่ 6กรกฎาคม 2559เวลา 08.30-16.30ณ ห้อง 201ชั้น 2อาคารสยามบรมราชกุมารี

 

                นางเรณู  การะเกตุ                               

                นางสาวชนิษฐา     ทิพยมนตรี                                             

                                                                               

smileyศึกษาดูงาน "การบริหารงานเอกสารแบบครบวงจร" ณ สำนักหอจดหมายเหตุแห่งชาติ กรมศิลปากร ของกลุ่มงานสารบรรณวันที่ 27กรกฎาคม 2559เวลา 09.30-12.00น.            

 

                นางสาววลัยพร     มะมูฮำหมัด                                           

                                                                               

smiley โครงการพัฒนาระบบงานคุณภาพตามเกณฑ์ Edpex/TQA "แผนพัฒนาคุณภาพ 3ปี" ของกองแผนงาน วันที่ 28กรกฎาคม 2559เวลา 13.30-16.30ณ ห้องประชุมอินทรภูวศักดิ์ ชั้น 8 อาคารนราธิปพงศ์ประพันธ์

               

                นางเรณู  การะเกตุ                               

                นางสาวชนิษฐา     ทิพยมนตรี                                             

                                                                               

smiley โครงการอบรมหลักสูตรประกาศนียบัตรผู้ตรวจสอบภายในภาครัฐ เป็นวิทยากรร่วมอภิปราย "การบริหารจัดการงานตรวจสอบภายในตามแนวทางการประกันคุณภาพงานตรวจสอบภายใน" ของกรมบัญชีกลาง วันที่ 2สิงหาคม 2559 ณ โรงแรมแอมบาสซาเดอร์ ถ.สุขุมวิท กทม.                       

              

                นางเรณู  การะเกตุ                               

                                                                               

smileyอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตร "การพัฒนาทีมงานสู่ความเป็นเลิศด้วยค่านิยม WISDOM" ของกองบริหารทรัพยากรบุคคลวันที่ 4-5สิงหาคม 2559ณ โรงแรม Amari Pattaya จังหวัดชลบุรี

 

                นางสาวรัตติยา      ซื่อสัตย์                                  

                                                                               

smiley โครงการพัฒนาระบบงานคุณภาพตามเกณฑ์ Edpex/TQA ครั้งที่ 8ของกองแผนงานวันที่ 4สิงหาคม 2559เวลา 08.30-16.30ณ ห้อง 3002ชั้น 3อาคารนวมินทราธิราช

 

                นางเรณู  การะเกตุ                               

                นางสาวชนิษฐา     ทิพยมนตรี                                                                                                             

                                                                               

smileyซักซ้อมแผน โครงการ "การฝึกซ้อมอพยพหนีไฟ" ประจำปี 2559ของกลุ่มงานโยธาและซ่อมบำรุง วันที่ 5สิงหาคม 2559 เวลา 09.00-12.00ณ ห้องประชุม ดร.สมศักดิ์ และคุณหญิงปัทมา ลีสวัสดิ์ตระกูล ชั้น 2อาคารสยามบรมราชกุมารี

 

                นางสาวชนิษฐา     ทิพยมนตรี                                             

                นางสาวรจเรศ       ลาภานิกรณ์                                          

                นางภัทรวรรณ       ทองเปลว                               

                นางสาวกนกวรรณ เขียนสุวรรณ์                                         

                นางสาวเพไนย      โชคชัยพัฒนา                                       

                นางสาววลัยพร     มะมูฮำหมัด                                           

                นางอนุดา              ห้องหาญ                               

                                                                               

smileyโครงการสัมนาการตรวจสอบภายในภาครัฐประจำปี เกี่ยวกับระบบ e-Payment ของกรมบัญชีกลาง วันที่ 16สิงหาคม 2559 ณ ห้องประชุม ชั้น 7กรมบัญชีกลาง กทม.                             

 

                นางสาวชนิษฐา     ทิพยมนตรี                                             

                                                                               

smileyดูงานระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ ณ บริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด สำนักงานใหญ่ ของกลุ่มงานสารบรรณ วันที่ 25สิงหาคม 2559เวลา 9.30-14.00                       

               

                 นางสาววลัยพร     มะมูฮำหมัด                                           

                                                                               

smiley อบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตร "การพัฒนาทีมงานสู่ความเป็นเลิศด้วยค่านิยม WISDOM" ของกองบริหารทรัพยากรบุคคลวันที่ 25-26สิงหาคม 2559ณ โรงแรม Amari Pattaya จังหวัดชลบุรี

 

                นางสาวเพไนย      โชคชัยพัฒนา                                       

                                                                               

smileyโครงการเครือข่ายการจัดการความรู้นักตรวจสอบภายในระหว่างมหาวิทยาลัย ของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรีวันที่ 26-27สิงหาคม 2559ณ ห้องประชุมมังคลอุบล ชั้น 1อาคารเฉลิมพระเกียรติ 48พระชันษาสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี            

 

                นางสาวชนิษฐา     ทิพยมนตรี                                             

                นางสาวรจเรศ       ลาภานิกรณ์                                          

                                                                               

smileyโครงการเสริมสร้างศักยภาพการตรวจสอบภายในของกระทรวงศึกษาธิการ ด้านการบริหารงบประมาณตามนโยบายของรัฐบาลของกระทรวงศึกษาธิการ วันที่ 26-30สิงหาคม 2559ณ โรงแรมรอยัล ทวินส์ พาเลซ จังหวัดชลบุรี

 

                นางเรณู  การะเกตุ                               

                                                                               

smileyโครงการฝึกอบรม หลักสูตร "ร่างพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ....." สำหรับเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานของหน่วยงานของรัฐในส่วนกลาง รุ่นที่ 15ของกรมบัญชีกลาง วันที่ 27กันยายน 2559เวลา 09.00-12.00น. ณ ห้องประชุม ชั้น 7 อาคารใหม่ กรมบัญชีกลาง                                                        

 

                นางภัทรวรรณ       ทองเปลว    

               

 

 

Main Menu

Events Calendar

May 2018
S M T W T F S
29 30 1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31 1 2

NIDA NEWS

Guests Online

We have 111 guests and no members online