Photo Photo Photo
Home  //  Links

 

กระทรวง สำนักงาน และหน่วยงานราชการ

smiley  กระทรวงการคลัง

smiley  กระทรวงศึกษาธิการ

smiley  สำนักนายกรัฐมนตรี

smiley  สำนักงานตรวจเงินแผ่นดิน

smiley  สำนักงบประมาณ

smiley  สำนักงานคณะกรรมการอุมศึกษา

smiley  กรมบัญชีกลาง

smiley  สมาคมผู้ตรวจสอบภายในภาครัฐ

smiley  สมาคมผู้ตรวจสอบภายในแห่งประเทศไทย

smiley  สมาคมนักบริหารพัสดุแห่งประเทศไทย 

 

 

หน่วยงานตรวจสอบภายในของมหาวิทยาลัยต่างๆ 

smiley  มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

smiley  มหาวิทยาลัยขอนแก่น

smiley  มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

smiley  มหาวิทยาลัยนครพนม

smiley  มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์

smiley  มหาวิทยาลัยนเรศวร

smiley  มหาวิทยาลัยมหิดล

smiley  มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

smiley  มหาวิทยาลัยแม่โจ้

smiley  มหาวิทยาลัยรามคำแหง

smiley  มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

smiley  มหาวิทยาลัยศิลปากร

smiley  มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

smiley  มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช

smiley  มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

 

Main Menu

Events Calendar

May 2018
S M T W T F S
29 30 1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31 1 2

NIDA NEWS

Guests Online

We have 106 guests and no members online