Photo Photo Photo
Home  //  Government Regulation  //  Regulation Updated
 

 

>>  ขอทบทวนมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ ๓ มีนาคม ๒๕๕๘ เรื่อง การเดินทางไปศึกษาดูงาน ประชุม

      สัมมนา อบรม ณ ต่างประเทศ (10 มิ.ย. 2558) 

 

>>  แนวปฏิบัติการขออนุมัติบุคลากรเดินทางไปราชการต่างประเทศ (25 มี.ค. 2558) 

 

>>  การเบิกค่าใช้จ่ายตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 3 มีนาคม 2558 (16 มี.ค. 2558) 

 

>>   ระเบียบคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดินว่าด้วยวินัยทางงบประมาณและการคลัง (9 มี.ค. 2558) 

 

>>  การเดินทางไปศึกษาดูงาน ประชุม สัมมนา อบรม ณ ต่างประเทศ (5 มี.ค. 2558) 

 

>>  แนวทางการจัดทำรายงานแสดงยอดเงินคงเหลือประจำเดือน (9 ก.พ. 2558)  

 

Main Menu

Events Calendar

January 2018
S M T W T F S
31 1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31 1 2 3

NIDA NEWS

Guests Online

We have 129 guests and no members online