Photo Photo Photo
Home  //  Home  //  ข่าวประชาสัมพันธ์  //  การสำรวจความคิดเห็นของผู้รับตรวจต่อสำนักงานตรวจสอบภายใน

         

             สำนักงานตรวจสอบภายใน ได้ดำเนินการ

สำรวจความคิดเห็นของผู้รับตรวจต่อการปฏิบัติงาน

ของสำนักงานตรวจสอบภายใน โดยส่งแบบสอบถาม

เรื่อง “ความพึงพอใจของผู้รับบริการต่อการปฏิบัติงาน

ของสำนักงานตรวจสอบภายใน” กับผู้ปฏิบัติงานที่มี

ส่วนเกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงานของสำนักงานตรวจ

สอบภายใน จำนวน ๑๒๓ ชุด มีผู้ตอบแบบสอบถาม

จำนวน ๙๕ ราย คิดเป็นร้อยละ ๗๗.๒๔ ผลการ

สำรวจความคิดเห็นด้านต่างๆ ตามรายละเอียดที่แนบ

สรุปได้ดังนี้

๑.      ความพึงพอใจในภาพรวมของสำนักงานตรวจสอบภายใน

ค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับ ๔.๑๖

๒.     ความพึงพอใจของหน่วยรับตรวจต่อผู้ตรวจสอบภายใน

ค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับ ๔.๒๑

๓.     ความพึงพอใจของหน่วยรับตรวจต่อการปฏิบัติงานตรวจสอบ

        ๓.๑ ด้านการตรวจสอบ ค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับ ๔.๐๘

        ๓.๒ การให้คำปรึกษา ค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับ ๔.๐๕

๔.   ความพึงพอใจของหน่วยรับตรวจต่อรายงานผลการตรวจสอบ

ค่าเฉลียอยู่ในระดับ ๔.๑๓

 

 

Main Menu

Events Calendar

May 2018
S M T W T F S
29 30 1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31 1 2

NIDA NEWS

Guests Online

We have 101 guests and no members online