Photo Photo Photo
หน้าหลัก  //  เกี่ยวกับเรา  //  ประวัติความเป็นมา

สำนักงานตรวจสอบภายใน

เป็นหน่วยงานที่จัดตั้งขึ้นตามคำสั่งสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ ที่ 126/2533 ลงวันที่ 19 มีนาคม 2533 โดยใช้ชื่อว่า "หน่วยตรวจสอบภายใน" เป็นหน่วยงานอิสระ มีสายการบังคับบัญชาขึ้นตรงต่ออธิการบดี ปฏิบัติหน้าที่ตรวจสอบด้านการปฏิบัติงานของหน่วยงานต่าง ๆ ภายในสถาบัน ในด้านงบประมาณบัญชี และพัสดุ การเบิกจ่าย การลงบัญชี การจัดเก็บรักษาพัสดุ ตรวจสอบการใช้งานและการจัดเก็บรักษายานพาหนะให้ถูกต้องตามระเบียบของทางราชการ รวมทั้งหน้าที่อื่น ๆ ตามมาตรฐานฯ กำหนดตามตำแหน่งงานของเจ้าหน้าที่ตรวจสอบภายในและตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการตรวจสอบภายในของส่วนราชการ พ.ศ. 2532

 

ต่อมามีคำสั่งสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ ที่ 199/2537 ลงวันที่ 4 เมษายน 2537 ให้เปลี่ยนชื่อจากหน่วยตรวจสอบภายใน เป็น “สำนักงานตรวจสอบภายใน” และ คำสั่งสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ที่ 795/2537 ลงวันที่ 28 พฤศจิกายน 2537 ได้กำหนดโครงสร้างสำนักงานตรวจสอบภายในเป็น 4 งานหลัก คือ

1.  งานธุรการ
2.  งานตรวจสอบการบริหารเงินงบประมาณ
3.  งานตรวจสอบการบริหารเงินนอกงบประมาณเงินรายได้
4.  งานตรวจสอบการบริหารเงินกองทุนและโครงการพิเศษ

 

ประกาศสภาสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ เรื่อง การแบ่งส่วนราชการในสำนักงานอธิการบดี สถาบันบัณฑิตพัฒน-บริหารศาสตร์ ลงวันที่ 1 กันยายน พ.ศ. 2551 กำหนดให้สำนักงานตรวจสอบภายใน อยู่ภายในการกำกับดูแลของสภาสถาบัน แบ่งส่วนราชการภายในเป็น 4 กลุ่มงานหลัก คือ

1.  กลุ่มงานตรวจสอบ 1
2.  กลุ่มงานตรวจสอบ 2
3.  กลุ่มงานตรวจสอบ 3
4.  กลุ่มงานบริหารและธุรการ

ปฏิทินกิจกรรม

May 2018
S M T W T F S
29 30 1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31 1 2

ข่าวสารนิด้า

สถิติผู้เข้าชมเว็บไซต์

มี 133 ผู้มาเยือน และ ไม่มีสมาชิกออนไลน์ ออนไลน์