Photo Photo Photo
หน้าหลัก  //  เกี่ยวกับเรา  //  วิสัยทัศน์ พันธกิจ กลยุทธ์ และภารกิจ

วิสัยทัศน์
เป็นหน่วยงานที่ให้ความเชื่อมั่นและการให้คำปรึกษาอย่างเที่ยงธรรมและเป็นอิสระ

พันธกิจ
ตรวจสอบและประเมินผลการดำเนินงานของหน่วยงานต่าง ๆ ของสถาบัน ตามกระบวนการตรวจสอบมาตรฐานสากล โดยการสอบทาน วิเคราะห์ ประเมิน ให้คำปรึกษา และข้อเสนอแนะ รวมทั้งสนับสนุนให้มีระบบการควบคุมภายในที่เหมาะสม มีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล ก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อสถาบัน

กลยุทธ์
1.  สร้างมนุษยสัมพันธ์และวิธีปฏิบัติงานที่เป็นที่ยอมรับของทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้อง
2.  ปฏิบัติหน้าที่อย่างเป็นอิสระและเที่ยงธรรม สอดคล้องกับมาตรฐานและจริยธรรมแห่งวิชาชีพ
3.  พัฒนาความรู้เพื่อเพิ่มศักยภาพของบุคลากรให้มีประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน
4.  สร้างขวัญ กำลังใจและความสามัคคีในการปฏิบัติหน้าที่
5.  พัฒนาระบบสารสนเทศ เพื่อใช้ในการปฏิบัติงานให้เหมาะสม

ภารกิจ
การตรวจสอบภายใน เป็นการตรวจสอบการปฏิบัติงานคณะ/สำนัก และหน่วยงาน    ต่าง ๆ เพื่อสนับสนุนการบริหารงานและการดำเนินงานด้านต่าง ๆ ให้สอดคล้องกับนโยบายของสถาบัน และข้อเสนอแนะหรือความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ โดยคำนึงถึงความเพียงพอและความมีประสิทธิภาพของกิจกรรมการบริหารความเสี่ยง และการควบคุมภายใน การกำกับดูแล ตลอดจนการประเมินคุณภาพการปฏิบัติงานที่ได้รับมอบหมาย ซึ่งรวมถึง
-    ความถูกต้อง ครบถ้วน และเชื่อถือได้ของข้อมูลทางการเงินและข้อมูลการดำเนินงาน
-    ประสิทธิผลและประสิทธิภาพของการดำเนินงาน
-    การดูแลรักษาทรัพย์สิน
-    การปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบข้อบังคับ และสัญญา

ปฏิทินกิจกรรม

January 2018
S M T W T F S
31 1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31 1 2 3

ข่าวสารนิด้า

สถิติผู้เข้าชมเว็บไซต์

มี 60 ผู้มาเยือน และ ไม่มีสมาชิกออนไลน์ ออนไลน์