Photo Photo Photo
หน้าหลัก  //  ลิงค์หน่วยงาน

 

กระทรวง สำนักงาน และหน่วยงานราชการ

smiley  กระทรวงการคลัง

smiley  กระทรวงศึกษาธิการ

smiley  สำนักนายกรัฐมนตรี

smiley  สำนักงานตรวจเงินแผ่นดิน

smiley  สำนักงบประมาณ

smiley  สำนักงานคณะกรรมการอุมศึกษา

smiley  กรมบัญชีกลาง

smiley  สมาคมผู้ตรวจสอบภายในภาครัฐ

smiley  สมาคมผู้ตรวจสอบภายในแห่งประเทศไทย

smiley  สมาคมนักบริหารพัสดุแห่งประเทศไทย 

 

 

หน่วยงานตรวจสอบภายในของมหาวิทยาลัยต่างๆ 

smiley  มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

smiley  มหาวิทยาลัยขอนแก่น

smiley  มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

smiley  มหาวิทยาลัยนครพนม

smiley  มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์

smiley  มหาวิทยาลัยนเรศวร

smiley  มหาวิทยาลัยมหิดล

smiley  มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

smiley  มหาวิทยาลัยแม่โจ้

smiley  มหาวิทยาลัยรามคำแหง

smiley  มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

smiley  มหาวิทยาลัยศิลปากร

smiley  มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

smiley  มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช

smiley  มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

 

ปฏิทินกิจกรรม

May 2018
S M T W T F S
29 30 1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31 1 2

ข่าวสารนิด้า

สถิติผู้เข้าชมเว็บไซต์

มี 167 ผู้มาเยือน และ ไม่มีสมาชิกออนไลน์ ออนไลน์