ลำดับ รายการ วันที่
1 หลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการควบคุมภายในสำหรับหน่วยงานภาครัฐ พ.ศ.2561 05/10/2563
2 แบบการประเมินความเสี่ยง เพื่อวางแผนการตรวจสอบ ปีงบประมาณ 2566 12/07/2565