บุคลากร

Sed diam nonummy nibh euismod tincidunt ut laoreet dolore magna aliquam erat volutpat.

สำนักงานตรวจสอบภายใน เป็นหน่วยงานที่สนับสนุนระบบการบริหารจัดการที่ดีโดยให้ความเชื่อมั่นและคำปรึกษาที่เปี่ยมด้วยคุณค่า

สอบทานการปฏิบัติงานของคณะ/สำนัก และหน่วยงานต่าง ๆ ของสถาบันด้านการให้ความเชื่อมั่นและให้คำปรึกษาอย่างเป็นอิสระเพื่อสนับสนุนการบริหารงาน และการดำเนินงานด้านต่าง ๆ ให้สอดคล้องกับนโยบายของสถาบัน และข้อเสนอแนะหรือความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ

Sed diam nonummy nibh euismod tincidunt ut laoreet dolore magna aliquam erat volutpat.

Sed diam nonummy nibh euismod tincidunt ut laoreet dolore magna aliquam erat volutpat.