ประมวลภาพโครงการให้คำปรึกษา ปีงบประมาณ 2562

สำนักงานตรวจสอบภายในได้จัดโครงการให้คำปรึกษา ให้แก่เจ้าหน้าที่การเงินของคณะ/สำนัก และหน่วยงานต่าง ๆ

โดยมีวิธีการดำเนินงานโดยการให้คำปรึกษา แนะนำ และแลกเปลี่ยนความรู้ เพื่อให้ผู้เข้าร่วมโครงการมีความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับการควบคุมภายใน

และกฎหมาย ระเบียบที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงานได้อย่างถูกต้อง และมีประสิทธิภาพ เมื่อวันศุกร์ที่ 24 พฤษภาคม 2562 เวลา 13.30-16.30 น.

ณ ห้อง 701 ชั้น 7 อาคารสยามบรมราชกุมารี

{gallery}{/gallery}