ลำดับ รายการ วันที่
1    แนวทางการบริหารจัดการความเสี่ยงสำหรับหน่วยงานของรัฐ เรื่อง หลักการบริหารจัดการความเสี่ยงระดับองค์กร  03/02/2564
2    การจัดทำกฎบัตรของคณะกรรมการการตรวจสอบ และกฎบัตรของหน่วยงานตรวจสอบภายใน 28/01/2564
3    การกำหนดประเภทของงานตรวจสอบภายใน  23/12/2563