การจัดการความรู้

Pediatric Clinic

ความเป็นมา

การจัดการความรู้ (Knowledge Management) เป็นวิถีทางหนึ่งที่จะช่วยสร้างและเพิ่มคุณค่าให้กับองค์การ ส่งเสริมให้เกิดการแสวงหา แลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกันอย่างต่อเนื่อง รวมถึงการรวบรวม จัดเก็บความรู้ที่มีอยู่ในตัวบุคลากร หรือหน่วยงานให้เป็นระบบ และสามารถนำความรู้นั้นมาปรับใช้ได้สะดวก รวดเร็ว

สถาบันได้เริ่มดำเนินกิจกรรมการจัดการความรู้ภายในองค์การ ตั้งแต่ ปี พ.ศ.2547 และได้พัฒนารูปแบบกิจกรรมการจัดการความรู้ภายในองค์การอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้การดำเนินกิจกรรมการจัดการความรู้ของสถาบันสามารถดำเนินการได้อย่างต่อเนื่อง ชัดเจน และสอดคล้องกับยุทธศาสตร์สถาบัน และสามารถติดตาม ความก้าวหน้าได้ สถาบันจึงจัดทำแผนพัฒนาระบบบริหารความรู้ภายในองค์การ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ เพื่อให้บุคลากรได้พัฒนาและสร้างองค์ความรู้อย่างต่อเนื่อง และสร้างความได้เปรียบในการแข่งขันอย่างยั่งยืน (Sustainable Competitive Advantage)

 
รายการ วันที่

แผนการจัดการความรู้(KM)

06/08/2562
กิจกรรมการจัดการความรู้ 06/08/2562

คู่มือปฏิบัติงาน

06/08/2562