ประวัติความเป็นมา

Sample image

สำนักงานตรวจสอบภายใน

เป็นหน่วยงานที่จัดตั้งขึ้นตามคำสั่งสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ ที่ 126/2533 ลงวันที่ 19 มีนาคม 2533 โดยใช้ชื่อว่า "หน่วยตรวจสอบภายใน" เป็นหน่วยงานอิสระ มีสายการบังคับบัญชาขึ้นตรงต่ออธิการบดี ปฏิบัติหน้าที่ตรวจสอบด้านการปฏิบัติงานของหน่วยงานต่าง ๆ ภายในสถาบัน ในด้านงบประมาณบัญชี และพัสดุ การเบิกจ่าย การลงบัญชี การจัดเก็บรักษาพัสดุ ตรวจสอบการใช้งานและการจัดเก็บรักษายานพาหนะให้ถูกต้องตามระเบียบของทางราชการ รวมทั้งหน้าที่อื่น ๆ ตามมาตรฐานฯ กำหนดตามตำแหน่งงานของเจ้าหน้าที่ตรวจสอบภายในและตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการตรวจสอบภายในของส่วนราชการ พ.ศ. 2532

ต่อมามีคำสั่งสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ ที่ 199/2537 ลงวันที่ 4 เมษายน 2537 ให้เปลี่ยนชื่อจากหน่วยตรวจสอบภายใน เป็น “สำนักงานตรวจสอบภายใน” และ คำสั่งสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ที่ 795/2537 ลงวันที่ 28 พฤศจิกายน 2537 ได้กำหนดโครงสร้างสำนักงานตรวจสอบภายในเป็น 4 งานหลัก คือ

1. งานธุรการ

2. งานตรวจสอบการบริหารเงินงบประมาณ

3. งานตรวจสอบการบริหารเงินนอกงบประมาณเงินรายได้

4. งานตรวจสอบการบริหารเงินกองทุนและโครงการพิเศษ

ประกาศสภาสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ เรื่อง การแบ่งส่วนราชการในสำนักงานอธิการบดี สถาบันบัณฑิตพัฒน-บริหารศาสตร์ ลงวันที่ 1 กันยายน พ.ศ. 2551 กำหนดให้สำนักงานตรวจสอบภายใน อยู่ภายในการกำกับดูแลของสภาสถาบัน แบ่งส่วนราชการภายในเป็น 4 กลุ่มงานหลัก คือ

1. กลุ่มงานตรวจสอบ 1

2. กลุ่มงานตรวจสอบ 2

3. กลุ่มงานตรวจสอบ 3

4. กลุ่มงานบริหารและธุรการ