• สำนักงานตรวจสอบภายใน

    สำนักงานตรวจสอบภายใน เป็นหน่วยงานที่ให้ความเชื่อมั่นและการให้คำปรึกษาอย่างเที่ยงธรรมและเป็นอิสระ

ติดต่อ-สอบถาม

จันทร์ - ศุกร์ 08.30am - 16.30pm
โทรศัพท์

02 727 3328,
3329 หรือ 3330

e-mail audit@nida.ac.th
  • พันธกิจ

    ตรวจสอบและประเมินผลการดำเนินงานของหน่วยงานต่าง ๆ ของสถาบัน ตามกระบวนการตรวจสอบมาตรฐานสากล โดยการสอบทาน วิเคราะห์ ประเมิน ให้คำปรึกษา และข้อเสนอแนะ รวมทั้งสนับสนุนให้มีระบบการควบคุมภายในที่เหมาะสม...

การจัดการความรู้

การรวบรวม และพัฒนาองค์ความรู้ในหน่วยงานตรวจสอบภายใน

คณะกรรมการตรวจสอบ

กำกับดูแล การควบคุมภายในของสถาบัน

ดาวน์โหลด

แบบฟอร์ม และเอกสารเผยแพร่ต่างๆ

ประชาสัมพันธ์

อัปเดตข่าวสารของหน่วยงาน

แผนการตรวจสอบ

แผนการปฏิบัติงานตรวจสอบประจำปี