วิสัยทัศน์ พันธกิจ กลยุทธ์ และภารกิจ

วิสัยทัศน์

"สนับสนุนระบบการบริหารจัดการที่ดีโดยให้ความเชื่อมั่นและคำปรึกษาที่เปี่ยมด้วยคุณค่า"

พันธกิจ

"สอบทานการปฏิบัติงานของคณะ/สำนัก และหน่วยงานต่าง ๆ ของสถาบันด้านการให้ความเชื่อมั่นและให้คำปรึกษาอย่างเป็นอิสระ

เพื่อสนับสนุนการบริหารงาน และการดำเนินงานด้านต่าง ๆ ให้สอดคล้องกับนโยบายของสถาบัน และข้อเสนอแนะหรือ

ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ"

เป้าหมาย

"สถาบันมีระบบการบริหารจัดการที่ดี และเป็นไปตามหลักธรรมาภิบาล"