วิสัยทัศน์ พันธกิจ กลยุทธ์ และภารกิจ

วิสัยทัศน์

เป็นหน่วยงานที่ให้ความเชื่อมั่นและ การให้คำปรึกษาอย่างเที่ยงธรรมและเป็นอิสระ

พันธกิจ

เป็นหน่วยงานที่ให้ความเชื่อมั่นและ การให้คำปรึกษาอย่างเที่ยงธรรมและเป็นอิสระ

Sample image

กลยุทธ์

1. งานธุรการ

2. งานตรวจสอบการบริหารเงินงบประมาณ

3. งานตรวจสอบการบริหารเงินนอกงบประมาณเงินรายได้

4. งานตรวจสอบการบริหารเงินกองทุนและโครงการพิเศษ

ภารกิจ

1. งานธุรการ

2. งานตรวจสอบการบริหารเงินงบประมาณ

3. งานตรวจสอบการบริหารเงินนอกงบประมาณเงินรายได้

4. งานตรวจสอบการบริหารเงินกองทุนและโครงการพิเศษ