ระเบียบการปฏิบัติงานทั่วไป - การเงิน การคลัง

ลำดับ รายการ วันที่
1 หลักเกณฑ์การเบิกจ่ายค่าตอบแทนคณะกรรมการ 25/11/2556
2 การเทียบตำแหน่งผู้บริหารเพื่อคิดภาระงานสอน 10/10/2556
3 หลักเกณฑ์การชำระเงินของส่วนราชการด้วยบัตรอิเล็กทรอนิกส์ 16/08/2556
4 ประกาศอธิบดีกรมสรรพากร เกี่ยวกับภาษีมูลค่าเพิ่ม ฉบับที่ ๑๙๖ 28/05/2556
5 การขยายเวลาเบิกจ่ายเงิน 27/03/2556
6 มาตรฐานการบัญชีภาครัฐฉบับที่ ๑ เรื่อง การนำเสนองบการเงิน 28/02/2556
7 การเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายในการบริหารงานของส่วนราชการ พ.ศ. ๒๕๕๓ 03/09/2553
8 ระเบียบกระทรวงศึกษาธิการ ว่าด้วยการรับเงินหรือทรัพย์สินที่มีผู้บริจาคให้แก่สถานศึกษา 24/12/2552
9 การเทียบตำแหน่ง 22/09/2551
10 ระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วยการเบิกจ่ายเงินค่าสอนพิเศษและค่าสอนเกินภาระงานสอนในสถานศึกษาและสถาบันอุดมศึกษา พ.ศ.๒๕๕๑ 06/05/2551
11 ระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วยการเบิกจ่ายเงินค่าสอนพิเศษและค่าสอนเกินภาระงานสอนในสถานศึกษาและสถาบันอุดมศึกษา พ.ศ.๒๕๕๑ 11/04/2551
12 ระเบียบการเบิกจ่ายเงินจากคลัง การเก็บรักษาเงิน และการนำเงินส่งคลัง พ.ศ.๒๕๕๑ 07/03/2551