บุคลากร

ผู้อำนวยการกองตรวจสอบภายใน

นางสาวชนิษฐา ทิพยมนตรี

นักตรวจสอบภายในชำนาญการพิเศษ

Tel. : 02-727-3000 ต่อ 3330

E-mail : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

 

กลุ่มงานตรวจสอบ 1

 
กลุ่มงานตรวจสอบ 2

 
กลุ่มงานบริหารและธุรการ