ติดต่อ-สอบถาม

สำนักงานตรวจสอบภายใน สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์

ที่อยู่ : 118 หมู่ที่ 3 ถนนเสรีไทย แขวงคลองจั่น เขตบางกะปิ กรุงเทพฯ 10240

โทรศัพท์ : (02) 727 3000 ต่อ 3328,3329 และ 3330

e-mail : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.